Gratis verzending vanaf 180 €*

Voor 12 uur besteld, zelfde dag verzonden indien voorradig

Meer dan 100 000 artikelen

Algemene voorwaarden

Algemeen

De aanvaarding van bestellingen door Van Maele Benelux NV, brengt automatisch de aanvaarding van de hierna vermelde voorwaarden mee. Geen enkele voorwaarde van de koper/besteller wordt aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Van Maele Benelux NV.

Art. 1: Aanbod - Prijzen

Alle offertes van Van Maele Benelux NV zijn steeds vrijblijvend en komen bij niet uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de koper binnen de 30 dagen na datum, automatisch te vervallen.

De prijzen in offertes / bestelbons worden steeds uitgedrukt in EURO, exclusief B.T.W., recupel en/of andere fiscale lasten of heffingen.

De opgegeven prijzen zijn steeds netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen.

Verzekering, kosten van opslag, kosten voor behandeling van de goederen, transportkosten en eventuele douanerechten of andere taxen, zijn nooit inbegrepen en zullen de koper in rekening worden gebracht.

Eventuele van de algemene voorwaarden afwijkende condities/bepalingen worden steeds uitdrukkelijk vermeld in de offertes / bestelbons.

De offertes / bestelbons behelzen enkel en alleen de omschreven goederen en/of werken.

Alle niet uitdrukkelijk in de offertes van Van Maele Benelux NV beschreven goederen of werken, worden steeds aangerekend aan de prijs op de datum van bestelling, respectievelijk "in regie" uitgevoerd.

Art. 2: Bestellingen

Alle verkopen door Van Maele Benelux NV zijn bindend door ondertekening van de offerte of bestelbon door de koper.

Van Maele Benelux NV behoudt zich het recht om een bestelling te annuleren in het geval dat de bestelde goederen niet beschikbaar zouden zijn bij haar fabrikant of leverancier, en dit zonder dat de koper hierbij aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege Van Maele Benelux NV.

Van Maele Benelux NV behoudt zich eveneens het recht om bestellingen te annuleren wanneer blijkt dat de koper tekort komt aan zijn verbintenissen, uitstel van betaling of gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen edm. of indien de koper zich bevindt in één van de toestanden waarbij de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet.

In geval van annulatie van de bestelling door Van Maele Benelux NV in één van voornoemde gevallen, zal de koper geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege Van Maele Benelux NV.

In geval van annulatie van de bestelling door de koper, behoudt Van Maele Benelux NV zich het recht om, overeenkomstig het gemeen recht, ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de ontbinding van de overeenkomst, waarbij de koper een forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, en dit onverminderd de vergoeding van de kosten ingevolge de annulatie van de bestelling.

Art. 3: Betalingsvoorwaarden

Alle verkopen door Van Maele Benelux NV, andere dan toonbank- of contante verkoop, zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Van Maele Benelux NV te Tielt en dit steeds in EURO.

Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf factuurdatum een verwijlintrest opbrengen gelijk aan het tarief van het kaskrediet van Van Maele Benelux NV, met een minimum van 7 % per jaar, en zal tevens verhoogd worden met een schadevergoeding die conventioneel en onveranderlijk vastgesteld is op 10% van het totale factuurbedrag en met een minimum van 75,00 EURO, onverminderd eventuele gerechtskosten en de vergoeding voor op de betalingsachterstand.

Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar worden, zelfs indien deze niet vervallen zijn of indien afbetalingsmodaliteiten bedongen werden.

Alle bank- en wisselkosten gepaard gaande met de betaling van de facturen vallen steeds ten laste van de koper/besteller.

Het factuurbedrag is, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, steeds een netto-bedrag waarop geen korting meer kan toegestaan of toegepast worden, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) korting voor contante betaling, hoeveelheidskorting edm.

Schuldvergelijking is, behoudens anders luidend schriftelijk beding, niet toegestaan.

Eventuele van de algemene voorwaarden afwijkende condities/bepalingen worden steeds uitdrukkelijk vermeld op onze offertes, facturen of bij afzonderlijk geschrift aan de koper/besteller.

Art. 4: Waarborgen - zekerheidstellingen

Van Maele Benelux NV behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen van de koper/besteller te eisen. Bij weigering hiertoe door de koper/besteller behoudt Van Maele Benelux NV zich het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk éénzijdig te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige vergoeding vanwege Van Maele Benelux NV en onverminderd het recht van Van Maele Benelux NV op schadevergoeding lastens de koper/besteller.

In geval van financiering zal een bestelling slechts definitief worden mits ontvangst van het schriftelijk akkoord van de bank- of kredietinstelling en mits ondertekening van één of meerdere betalingsbeloftes door de koper.

Indien de financiering geweigerd wordt, heeft Van Maele Benelux NV eveneens het recht de bestelling in haar geheel éénzijdig te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige vergoeding vanwege Van Maele Benelux NV, en onverminderd het recht van Van Maele Benelux NV op schadevergoeding vanwege de koper/besteller.

Art. 5: Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen, verzendings- en uitvoeringsdata zijn steeds louter indicatief.

In geen geval kan een vertraging in de levering, verzending of uitvoering noch een gedeeltelijke levering, om welke de reden ook, aanleiding geven tot annulatie/verbreking van de bestelling door de koper en/of recht geven op enige schadevergoeding door Van Maele Benelux NV.

Van Maele Benelux NV zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen lijden ingevolge een vertraging in de levering, verzending of uitvoering, zoals daar bijvoorbeeld zou kunnen zijn vertraging in de productie.

Indien voor de uitvoering van een werk een bepaalde wachttijd dient gerespecteerd te worden, zal de opdrachtgever dit moeten begrijpen en aanvaarden.

In het geval van overmacht (zoals daar o.m. zijn : een gebrek aan grondstoffen, stakingen, gebrek aan transportmiddelen, beschadiging of vernieling van onze gebouwen, onvoorziene overheidsbeslissingen, weersomstandigheden, oorlog, exploitatieproblemen, het niet kunnen bevoorraden tegen een economisch verantwoorde prijs (niet limitatieve opsomming)) behoudt Van Maele Benelux NV zich steeds het recht om de overeenkomst van haar zijde te verbreken en dit zonder dat de koper/besteller hiervoor aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege Van Maele Benelux NV.

Van Maele Benelux NV kan er echter ook voor opteren om de leverings-, verzendings- of uitvoeringsdatum te verschuiven zonder dat de koper/besteller hiervoor aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege Van Maele Benelux NV.

Art. 6: Klachten

Bij levering van de goederen dient de klant de geleverde hoeveelheden te controleren en de goederen na te zien en dient de leveringsbon afgetekend te worden voor ontvangst.

Enkel klachten die op de leveringsbon werden vermeld, zullen worden aanvaard.

Aanvaarding van de levering onder voorbehoud, zonder enige formulering van klacht op de leveringsbon, wordt niet aanvaard.

De ingebruikname van de geleverde goederen door de klant zal steeds aanzien worden als de aanvaarding ervan en zal derhalve op geen enkele wijze aanleiding kunnen geven tot klachten wegens gebreken die als zichtbaar worden gekwalificeerd.

Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan goederen of werken en/of klachten nopens de facturatie dienen steeds te geschieden bij per post aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na levering der goederen of werken, respectievelijk factuurdatum, en dienen tevens gemotiveerd te zijn.

De door de koper geformuleerde klachten die niet door Van Maele Benelux NV aanvaard worden, zullen door de koper dienen bewezen te worden.

De betaling van de facturen of de afbetaling ervan, zal nooit afhankelijk kunnen gesteld worden van een eventuele vervanging of herstelling van het geleverde of van de uitgevoerde werken.

Art. 7: Eigendomsclausule

Verkochte goederen, inbegrepen de onderdelen, blijven eigendom van Van Maele Benelux NV tot de algehele betaling van het factuurbedrag door de koper of in voorkomend geval, tot voldoening van de laatste termijnbetaling en inclusief eventuele verschuldigde rente, schadevergoeding en bijkomende (gerechts)kosten.

Het eigendomsvoorbehoud door Van Maele Benelux NV is eveneens van toepassing in geval van faillissement van de koper in toepassing van art. 101 e.v. van de Faillissementswet, alsook in geval van inbeslagneming door een gerechtsdeurwaarder, en dit alles ongeacht of de betrokken facturen al dan niet ter griffie van de Rechtbank van Koophandel werden neergelegd.

Tot hun algehele betaling mogen de geleverde goederen door de koper niet verkocht, verwisseld, weggegeven, verplaatst of afgestaan worden aan derden, noch in pand gegeven worden.

In geval van beslag op deze goederen, dient de koper Van Maele Benelux NV hiervan onmiddellijk in te lichten alsook dient de koper deze verkoopsvoorwaarden aan de gerechtsdeurwaarder mee te delen.

Art. 8: Garantie - aansprakelijkheid

De door Van Maele Benelux NV geleverde goederen of uitgevoerde werken worden gewaarborgd tegen alle fouten die voorkomen bij normale aanwendings- en gebruiksdoeleinden.

Zo enig stuk van de geleverde goederen defect gevonden wordt binnen de 6 maanden, respectievelijk 12 maanden in het geval van machines (termijn telkens te rekenen vanaf de verzendings- of leveringsdatum), of indien de koper bewijst dat dit goed defect was op het ogenblik van de levering, dan zal dit stuk door Van Maele Benelux NV vervangen of hersteld worden.

De garantie is steeds beperkt tot de vervanging van de goederen of onderdelen. Werkuren en/of eventuele verplaatsingskosten blijven steeds ten laste van de klant.

In geval van terugzending, dienen de defecte goederen op kosten van de koper naar de zetel van Van Maele Benelux NV gestuurd te worden, uitgezonderd indien uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De waarborg dekt steeds enkel en alleen de defecte goederen of onderdelen zodat Van Maele Benelux NV aldus op geen enkele wijze aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen lijden, zoals daar bijvoorbeeld zou kunnen zijn een vertraging in de productie.

Wijzigingen aan de uitgevoerde werken en/of de gebruikte materialen door de klant of door derden, ongevallen of verkeerd gebruik van de geleverde goederen/uitrustingen geven geen aanleiding tot voornoemde waarborg.

Klachten nopens beschadiging van goederen veroorzaakt door weersomstandigheden, alsook door brand, water, grote hitte, overbelasting of andere onvoorzienbare redenen, worden in geen geval aanvaard.

Van Maele Benelux NV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan onroerende goederen in het algemeen, gebouwen en/of hun inhoud, noch voor schade aan goederen of personen. De waarborg/verantwoordelijkheid van NV Van Maele Benelux is in alle gevallen steeds uitdrukkelijk beperkt tot de prijs van de door NV Van Maele Benelux geleverde goederen/uitgevoerde werken.

Art. 9: Transport

De leveringen binnen België geschieden franco voor alle bestellingen vanaf een bedrag van 350,00 EURO exclusief BTW en andere taksen. Voor bestellingen met een lagere waarde of voor leveringen buiten de landsgrenzen, zal het transport de klant worden aangerekend aan het op dat ogenblik geldende tarief van Van Maele Benelux NV.

De leveringen vertrekken vanuit de magazijnen van Van Maele Benelux NV, met verpakking en worden geacht aanvaard te zijn door de koper bij vertrek.

De goederen worden derhalve steeds op risico van de koper bevracht, vervoerd en geleverd.

Art. 10: Aanvaarding - terugname

De gehele of gedeeltelijke benuttiging van de geleverde goederen heeft steeds de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

Verkochte goederen worden niet teruggenomen, behoudens andersluidend schriftelijk beding en mits de goederen zich in hun oorspronkelijke ongeopende verpakking bevinden.

In het geval van terugname zal een terugnamekost ten belope van 10% van de netto verkoopprijs, met een minimum van 10,00 EURO, in rekening worden gebracht.

Verpakkingen en paletten worden nooit teruggenomen door Van Maele Benelux NV.

Art. 11.: Verbreking van de overeenkomst

In geval van annulatie van de bestelling, weigering van de bestelde goederen of stopzetting van de werken door de koper, zal een minimale forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van het bedrag van de totale bestelling verschuldigd zijn door de koper/besteller.

Indien de schade voorspruitend uit de verbreking van de overeenkomst door de koper hoger ligt dan voornoemde minimale vergoeding, dan zal de koper eveneens gehouden zijn tot deze schade.

Bij niet naleving van de betalings- of andere voorwaarden behoudt Van Maele Benelux NV zich steeds het recht om de bestelling in haar geheel éénzijdig op te schorten of te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige vergoeding vanwege Van Maele Benelux NV, en onverminderd het recht van Van Maele Benelux NV op schadevergoeding vanwege de koper.

Art. 12: Geschillen

Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Van Maele Benelux NV bevoegd, inzonderheid de Rechtbanken van het arrondissement Brugge, dit afhankelijk van de bevoegdheid ratione materiae.